Variablat dhe konstantet

Objektivat:

• Deklarimi dhe perdorimi i variablave dhe konstanteve

• Perdorimi i tipit int.

Perdorimi i tipit  boolean.

• Perdorimi i tipit float dhe double.

• Perdorimi i tipit char

• Perdorimi i klases Scanner per leximin e te dhenave nga tastiera

• Perdorimi i klases JOptionPane per leximin e te dhenave ne GUI

• Perdorimi i operatoreve aritmetike

• Konvertimi i tipeve