GUI (Graphical user interface)

 

Kapitulli 14:
Hyrje ne komponentet Swing (Objektivat )
• Te kuptojme komponentet Swing
• Te perdorim klasenJFrame
• Te perdorim klasen JLabel
• Te perdorim nje “layout manager”
• Te zgjerojme (Extend) klasen JFrame
• Si te shtojme JTextFields, JButtons, dhe “tool tips” tek njeJFrame
• Te mesojme rreth programeve qe drejtohen nga ngjarjet
• Te kuptojme degjuesit e ngjarjeve Swing
• Te perdorim klasatJCheckBox, ButtonGroup, dhe JComboBox