Stringjet

 

Karakteret, Stringjet dhe klasa StringBuilder 


Objektivat:


• Identifikimi i problemeve ne te dhenat string
• Manipulimi i karaktereve
• Deklarimi dhe krahasimi i objekteve String
• Perdorimi i metodave te tjera String
• Konvertimi i objekteve String ne numra
• Perdorimi i klasave StringBuilder dhe StringBuffer