GUI e avancuar

Objektivat •       

•        Perdorimi i “content pane”

•        Perdorimi i ngjyrave

•        Me teper rreth “Layout Managers”

•        Perdorimi i JPanels per te rritur opsionet e layout-eve

•        Krijimi i JScrollPane

•        Ngjarjet dhe menaxhimi i ngjarjeve

•        Perdorimi i metodave te klases AWTEvent

•        Menaxhimi i ngjarjeve te mouse-it

•        Perdorimi i menuve